Максим’юк Наталія Василівна

Старший викладач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму
Кандидат філологічних наук


Життєве кредо:

«Людина цінується тільки тоді, коли її слова збігаються з її діями»

Стаж роботи:

З 2005 року почала працювати асистентом на кафедрі іноземних мов (пізніше кафедра сучасних європейських мов) Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

З 2020 року працює на посаді старшого викладача кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму.

e-mail: danatmax1981@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2002 р. закінчила ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Спеціальність «Мова і література (англійська)».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Висловлювання відмови в українському художньому діалогічному дискурсі»

Диплом ДК№ 027915 26.02.20015р. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України м. Київ


Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови у ВНЗ, теорія та практика перекладу, комунікативна лінгвістика, предметно-мовне інтегроване навчання.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням».


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

  1. Стажування у Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Internship certificate №57-69/06 «Education, Science, business in high quality training of economic specialists», 13-16 November, 2020 (90 hours)Хобі та захоплення: подорожі.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Колективні монографії:

  1. Максим’юк Н.В. Висловлення з ілокутивною силою відмови в контексті мовленнєвої діяльності людини (на матеріалі українськомовного діалогійного дискурсу). Philological science and education : transformation and development vectors: Collective monograf. Vol. 1. Riga, Latvia : «Baltija Publising”, 2021. P. 340-364. (у співавт. з Оксаною Максим’юк.).

Статті у фахових виданнях:

  1. Максим’юк Н.В. Функційно-семантичні параметри комунікативного акту відмови в українському художньому дискурсі. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / редкол. : Т. Бойчук [та ін.]. Чернівці–Сучава : БДМУ, 2017. – № 3 (15). С. 11–15. (Серія : Філологічні науки) (фахове видання, зареєстроване в наукометричній базі Copernicus, ISSN 2311-9896, ICV 2015: 63.17); електронна версія: http://journals.indexcopernicus. com/ masterlist.php) (у співавт. з О. Максим’юк).
  2. Максим’юк Н.В. До питання про статус висловлень зі значенням відмови в контексті сучасних лінгвістичних студій. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л. М. Марчук. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. Вип. 44 : Філологічні науки. С. 207–213. (фахове видання, зареєстроване в наукометричній базі Copernicus, ISSN 2309-9771, ICV 2014: 45.757); електронна версія: http://journals.indexcopernicus.com/ masterlist.php) (у співавт. з О. Максим’юк).
  3. Максим’юк Н. Комунікативні стратегії відмови в українськомовному діалогійному художньому дискурсі. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки» || Current issues of Social studies and History of Medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal. Series «Philological sciences» / Редколегія: А. Мойсей, Ш. Пуріч. Чернівці–Сучава: БДМУ. 2021. No 1 (29). С. 6-12 (фахове видання, зареєстроване в наукометричній базі Copernicus, ISSN 2311-9896, ICV 2021: 63.17); електронна версія: http://journals.indexcopernicus. com/ masterlist.php) (у співавт. з О. Максим’юк ).
  4. Максим’юк Н.В. Невербальні засоби комунікативного акту відмови у драматичному тексті українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 32 (71). № 3. Ч. 1. 2021. С. 32-38. (у співавт. з Оксаною Максим’юк та Іванною Струк).
  5. В.М. Бріцин, Н.В. Максим’юк, О.В. Максим’юк. Прагматика висловлень відмови в українському художньому діалогічному дискурсі : монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 270 с. (ISBN 978-966-423-7).
  6. Максим’юк Н.В. Висловлення з ілокутивною силою відмови в контексті мовленнєвої діяльності людини (на матеріалі українськомовного діалогійного дискурсу). Philological science and education : transformation and development vectors: Collective monograf. Vol. 1. Riga, Latvia : «Baltija Publising», 2021. P. 340-364. (у співавт. з Оксаною Максим’юк.).


Система Orphus