Шупрудько Наталія Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
міжнародної економіки та туризму

Освіта:

У 2009 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація: «магістр з маркетингу, економіст».

Кандидатська дисертація:

Спеціальність 21.04.01 – економічна безпека держави.

Тема кандидатської дисертації: «Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності у системі забезпечення економічної безпеки України».

Дисертація захищена у 2019 р.

Публікації:

 1. Шупрудько Н. В. Роль фіскального регулювання зовнішньоекономічної діяльності у забезпеченні економічної безпеки держави. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: монографія / кол. авторів; за ред. Я. Я. Пушака та Я. С. Піцура. Львів: Ліга-Прес, 2017. 368 с. С. 224–243. Статті у виданнях іноземних держав та у виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз
 2. Shuprudko N., Martyniuk V. The impact of fiscal instruments on indicators economic security of the State: Evidence from Ukraine. WSEI Scientific Journal. Series: Economics. 2018. № 15 (1/2018). P. 187–205 (міжнародна наукометрична база Google Scholar).
 3. Шупрудько Н. В. Зовнішньоекономічна діяльність України у контексті зміцнення її економічної безпеки. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus).
 4. Шупрудько Н. В. Вплив фіскальних інструментів на індикатори економічної безпеки держави. Науковий журнал «Інтелект ХХІ». 2018. Вип. 5. С. 17–23 (Index Copernicus).
 5. Шупрудько Н. В. Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності у системі економічної безпеки держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Вип. 1. С. 164–174.
 6. Шупрудько Н. В. Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні: інституційне забезпечення та безпекознавчі аспекти. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 5 (16). С. 37–43.
 7. Шупрудько Н. В. Прагматизм фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 4 (69). С. 29–34.
 8. Шупрудько Н. В., Франчук В. І. Зарубіжний досвід фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності та можливості його використання для зміцнення економічної безпеки України. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 6. С. 6–11.
 9. Шупрудько Н. В. Фіскальні інструменти регулювання зовнішньоторговельної діяльності: безпекознавчий погляд. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Полтава, 1 грудня 2016 р. – 10 січня 2017 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2017. С. 61–64.
 10. Шупрудько Н. В. Національні економічні інтереси України у сфері фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 26 травня 2017 р.) / упоряд. Л. М. Томаневич. Львів: ЛьвДУВС, 2017. С. 273–276 .
 11. Шупрудько Н. В., Франчук В. І. Теоретична концептуалізація процесу фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності через призму теорії безпекознавства. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали міжнародного форуму з безпеки (м. Черкаси, 25–27 травня 2017 р.). Черкаси ПП Чабаненко Ю. А., 2017. С. 193–194 .
 12. Шупрудько Н. В. Інституційне забезпечення фіскального регулювання та економічна безпека України Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Полтава, 15 грудня 2017 р. – 25 січня 2018 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2018. С. 65–67.
 13. Шупрудько Н. В., Франчук В. І. Вплив фіскального регулювання на економічну безпеку держави. Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 1 червня 2018 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 173–175 .
 14. Шупрудько Н. В. Зовнішня торгівля в Україні: емпіричний аналіз у контексті зміцнення економічної безпеки держави // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2018 р. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018 С. 296–299.
 15. Шупрудько Н. В., Франчук В. І. Аналіз вітчизняного експорту та імпорту товарів і послуг за останні 15 років // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 7-8 грудня 2018 року. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Ч. 1. С. 101–103.
Система Orphus