Кормакова Інна Олександрівна

Асистент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму
Кандидат економічних наук

ORCID ID:
Репозитарій:

Життєве кредо:

«Те, що в тебе виходить найкраще, і є твоє покликання» Арнольд Бейссер

Стаж роботи:

З 2006 р. почала працювати на кафедрі міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ спочатку викладачем-стажистом, потім – на посаді асистента.

З 2021 року працює на посаді асистента кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму.

e-mail: diingi2013@gmail.com


Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2006 р. закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з міжнародної економіки, економіст.

З 2007 р. по 2012 р. навчалася в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету.

У 2012 р. завершила навчання в аспірантурі. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук. Тема дисертації: «Транснаціоналізація і конкурентоспроможний розвиток економіки України».

Автореферат https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2014/Kelaru.doc

Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: діяльність транснаціональних корпорацій. Пріоритетні напрямки розвитку ТНК в Україні. Конкурентоспроможність національної економіки України.

Викладає дисципліни: : «Менеджмент готелів і ресторанів», «Конфліктологія і психологія ділового спілкування», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародна економічна діяльність в Україні».


Нагороди:

 1. І місце в конкурсі на кращого наставника академічної групи студентів факультету торговельного підприємництва та міжнародної економіки (у 2010-2011 н.р.)
 2. І місце в конкурсі на кращого наставника академічної групи студентів факультету торговельного підприємництва та міжнародної економіки (у 2011-2012 н.р.)

Хобі та захоплення: музика.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Колективні монографії:

 1. Економіка України в умовах глобалізації : монографія – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. – С. 528. – (30,69 д.а.) (особисто автору належить 1,1 д.а. – проаналізована діяльність ТНК в економіці розвинутих країн та країн, що розвиваються; вплив ТНК на економічне зростання приймаючих країн).
 2. Транскордонне співробітництво : монографія – Чернівці : «Прут», 2012. – 456 с. – (26,04 д.а.) (особисто автору належить 1,1 д.а. – проаналізовано форми ТКС та розроблено концептуальну модель впливу ТНК на ефективність їхнього функціонування; ресурсне забезпечення функціонування транснаціональних корпорацій у розвитку ТКС).
 3. Трансформації в глобальній економіці та Україна : – Чернів. торг.-ек. ін.-т КНТЕУ. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 416 с. (24,18 д.а.) (особисто автору належить 0,8 д.а. – проаналізовано мотиви транснаціоналізації національної економіки; місце і роль транснаціональних корпорацій у структурі національної економіки України).
 4. Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються [Текст] : монографія / [Л.В. Руденко-Сударєва, Келару І.О. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Лариси Руденко-Сударєвої. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 567 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 500 экз. - ISBN 978-966-340-565-0 (червень 2014 р.)


Статті у фахових виданнях:

 1. Кормакова І.О. (Келару І.О.) Сутність та економічна природа транснаціональних корпорацій / І.О. Кормакова (І.О. Келару) // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (Економічні науки). – 2007. – Вип. І. – С. 190–196. – (0,3 д.а.).
 2. Кормакова І.О. (Келару І.О.) Еволюція розвитку транснаціональних корпорацій / І.О. Кормакова (І.О. Келару) // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (Економічні науки). – 2007. – Вип. ІІ. – С. 94–101. – (0,3 д.а.).
 3. Кормакова І.О. (Келару І.О.) Правове регулювання діяльності ТНК / І.О. Кормакова (І.О. Келару) // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (Економічні науки). – 2008. – Вип. І. – С. 71 80. – (0,3 д.а.).
 4. Кормакова І.О. (Келару І.О.) Аналіз діяльності ТНК в економіці країн, що розвиваються / І.О. Кормакова (І.О. Келару) // Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей». – 2009. – № 1(28). – С. 50 52.– (0,4 д.а.).
 5. Кормакова І.О. (Келару І.О.) Мотивація діяльності іноземних ТНК на території України / І.О. Кормакова (І.О. Келару) // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – Вип. Випуск 25. – С. 66 71. – (0,6 д.а.).
 6. Келару І.О. Процеси злиттів та поглинань за участі іноземних ТНК на українському ринку / І.О. Келару // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - Випуск 5. – 2011. – С. 230-235. – (0,5 д.а.).
 7. Келару І.О. Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України / І.О. Келару // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту (Економічні науки). – 2012. – Вип І(45). – С. 74-80. – (0,5 д.а.).
 8. Келару І.О. Теоретичні підходи до процесу транснаціоналізації у світовій економіці / І.О. Келару // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - Випуск 6. – 2013. – С. 52-56. – (0,4 д.а.).
 9. Келару І. Тінізація і конкурентоспроможність національної економіки України / Верстяк О., Келару І. // International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ - 2016.


Список статей в закордонних виданнях:

 1. Келару И.А. Методологическая сущность процессов транснационализации / И.А. Келару // Современные аспекты экономики : ежемесячный журнал. – 2013. - №11(195). – С. 28-32. – (0,2 д.а.).


Статті в інших виданнях:

 1. Кормакова І.О. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності ТНК / І.О. Кормакова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України», 6-7 травня 2010 р. – Чернівці, 2010. – С. 37-40. – (0,1 д.а.).
 2. Келару І.О. Форми експансії транснаціональних корпорацій на території України / І.О. Келару // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції», 14-15 жовтня 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 87-89. – (0,1 д.а.).
 3. Келару І.О. Особливості функціонування філій іноземних ТНК у паливно-енергетичному комплексі України / І.О. Келару // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування мереж прикордонного співробітництва України», 12-13 травня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С. 137-139. – (0,1 д.а.).
 4. Келару И.А. Регуляция деятельности транснациональных корпораций на территории Украины / И.А. Келару // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, проводимой в рамках ІІ Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций – «Путь на Север» «Стратегии развития инновационной экономики», 29-30 апреля 2011 г. – Таллин, 2011. – С. 183-184. – (0,2 д.а.).
 5. Келару І.О. Функціонування іноземних транснаціональних корпорацій у сільськогосподарському секторі економіки України / І.О. Келару // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Механізм формування конкурентоспроможності підприємств, продукції і територій», 26-27 січня 2012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 28-30. – (0,1 д.а.).
 6. Келару І.О. Методи оцінки впливу ТНК на конкурентоспроможність національної економіки / І.О. Келару // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі», 26-27 квітня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С. 35-37. – (0,1 д.а.).
 7. Келару І.О. Соціально-економічні мотиви ТНК на українському ринку / І.О. Келару // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення сталої економіки в країні», 21-22 вересня 2012 р. - Дніпропетровськ, 2012. – С. 29-31. – (0,1 д.а.).
 8. Келару І.О. Особливості сучасної інвестиційної стратегії України в умовах транснаціоналізації економіки / І.О. Келару // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій», 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці, 2013. – С. 125-127. – (0,1 д.а.).
 9. Kelaru I.O. Reserves to improve competitiveness of the national economy of Ukraine / I.O. Kelaru // Международный научно-исследовательский журнал ISSN 2303-9868. – 2013. - №9(16) Часть 2. – С. 28-31. – (0,3 д.а.).
 10. Келару І.О. Напрямки сприяння транснаціоналізації українських фінансово-промислових груп / І.О. Келару // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів», 4-5 квітня 2014 р. – м. Сімферополь, 2014. – С. 9-13. – (0,2 д.а.).


Система Orphus