Чичун Валентина Андріївна

Завідувач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму
Кандидат економічних наук, доцент


ResearcherID: I-2473-2018
Scopus
ORCID ID:

Життєве кредо:

«Ніщо так не дивує людей, як здоровий глузд і дії за планом» (Ральф Уолдо Емерсон)

Стаж роботи: 25 років.

e-mail: ktim2150@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2002 р. Закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст та розпочала свою викладацьку діяльність в альма-матер.

Дисертація захищена у 2009 році за темою «Стратегічне управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств» за спеціальнісю 08.00.04.

Автореферат http://www.irbis-nbuv.gov.ua › cgiirbis_64 › 2009

Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено весною 2010 року зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДК №058544. Вчене звання доцента отримала у грудні 2011року.

З 2009р. по 2016 роки була заступником декана. З 2020 рокупрацює завідувачем кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму.


Наукові інтереси та викладацька практика:

Менеджмент, управління змінами, корпоративне управління. Основним напрямком наукових інтересів є вивчення управління змінами та залучення інноваційно-інвестиційних інструментів у діяльність підприємств при подоланні кризи.


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Internship on «Modern teaching methods in economics on the EU educational market» уWyzszaszkolaspoleczno-gospodarska w Przeworsku, Polska (Marzec 2018). Certyfikat: № IFC – WSSG WK/WSSG/2018-52 (180 godzine).
 2. Scientific internship «Current state and perspectives of tourism developmentand «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», at Stefan cel Mare University., May 2-5,2018Certificate № 5141/53 (108 hours).
 3. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, Universitatea Stefan cel Mare Suceava), Internship certificate №57-93/06 «Education, Science, business in high quality training of economic specialists», 13-16 November, 2020 (90 hours)
 4. Науково-педагогічне стажування: «Сучасні методи організації навчального процесу для студентів економічних спеціальностей в Україні та країнах ЄС»(31 липня-10 вересня, Стальова Воля, Польща 2020)
 5. MODERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND GLOBAL TRENDS. University of Finance, Basiness and Entreprenearship Certificate № BG/VUZF/859-2021 17.05.21-17.08.21 (108 hours).
 6. Міжнародний семінар «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального агенства з оцінювання та акредитації ZEva (Ганновер, Німеччина) та НАЗЯВО 12.05.2021. м.Дніпро. Certificate №2748


Інша професійна діяльність:

Викладач Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Тренер-викладач по програмі навчання «Управління об’єднаними територіальними громадами для менеджерів» (DOBRE)


Нагороди:

Почесна грамота від Чернівецької обласної державної адміністрації (за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання посадових обов’язків та з нагоди Дня туризму).


Хобі та захоплення:

Музика, туризм, книги.


Наукова активність:

 1. Вдовічен А. А., Чичун В. А. Менеджмент : навчальний посібник у схемах, питаннях та відповідях / А. А. Вдовічен, В. А. Чичун. – Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2018. – 263 с.
 2. Вдовічен А.А., Чичун В.А., Вдовічена О.Г., Полянко Г.О. Управління персоналом: навчальний посібник. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2020. 236 с.

Монографії:

 1. Чичун В.А. Значення інновацій в діяльності підприємства: колективна монографія / Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки / За ред. Т.В. Штерми, С.М. Пелипчук – Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет", 2013. – 268 с., 68-80 с.
 2. Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A.Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga: «Landmark» SIA. – 254p., 2016 р.
 3. Chychun V. Formationofstrategyimplementationmechanism for enterprise development / Formatin strategy of economic structures: the tools and practices : collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. – Riga: "Landmark" SIA, 2016– 254p.
 4. Chychun V. Role of the human resources management in an enterprise / Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi. – ISMA University. – Riga: "Landmark" SIA, 2016. – 282 p.
 5. Chychun V. The importance of influence of the competitiveness on personel of enterprises Mechanismus of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: "Landmark" SIA, 2017. – Vol. 4 – 250 p
 6. Informacija s Sistemu Menedzmenta Augstskola(ISMA University, Riga, Latvia). Колективна монографія «Трансформаційні процеси розвитку економічних систем в умовах глобалізації: наукові основи, механізми, перспективи». JUSTIFICATION OF MOTIVATIONAL MECHANISMS IN ACTIVITY THE ENTERPRISES OF EUROPE AND UKRAINE. edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: "Landmark" SIA, 2017. – Vol. 1ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA

Статті:

 1. Advertising management in the system of integrated promotion of an enterprise brand / AnatoliiVdovichen, Olga Vdovichena, ChychunValentyna // European Research Studies Journal (ISSN: 1108-2976/SJR: 0,234). № 3b (November 2018) (англ.)* SCOPUS
 2. Основи системи управління персоналом на підприємстві / В.А. Чичун, Ю.М. Пацаранюк // ВісникЧернівецькоготорговельно-економічногоінституту. – 2017. – Вип. ІІI (67). Економічні науки (фаховевидання). – С. 155-162
 3. Особливості розвитку в діяльності підприємства / В.А. Чичун // ВісникЧернівецькоготорговельно-економічногоінституту. – 2018. – Вип. I (18). Економічні науки (фаховевидання). – С. 86-94.
 4. Значення культури управління в діяльності підприємства / В.А. Чичун // ВісникЧернівецькоготорговельно-економічногоінституту. – 2018. – Вип. IІ (18). Економічні науки. (фаховевидання). – С.130-135.
 5. Managemen tpractices in the institutions of higher education of EU countries for in creasing the irratings 2020 р. URL:http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1542 DOI: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1542 (Webofscience)
 6. Management of the process of e-commerce development in business on the example of the Еuropean union. 2021.URL:http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4911 DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4911
 7. Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2020 р. № 19-20 2020, С. 29 – 34.
 8. Faculty of Business Economics and Entrepreneurship International Review (2021 No.1-2) TRENDS IN THE MANAGEMENT OF GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POST-PANDEMIC PERIOD. PETRUNENKO Iaroslav 1*, CHYCHUN Valentyna 2, SHUPRUDKO Nataliia 3, KALYNICHENKO Yuliia4 , Ibrahim ALI ISSA Manal 5. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-9739/2021/2217-97392101076P.pdf

Тези:

 1. Особливості управління змінами на торговельному підприємстві. С.170-171. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах», 02-03. ХІ, 2017р., м. Львів
 2. Механізми реалізації антикризового управління туристичним підприємством / В.А. Чичун // Матеріали Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Чернівці - м.Сучава, 2–4 трав. 2018 р.). – Чернівці: ЧТЕІ, 2018. – С. 153-156.
 3. Бренд-менеджмент у діяльності підприємств регіону. Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародним стажуванням м.Чернівці (Україна) - м.Сучава, Ватра-Дорней (Румунія), 11-13 листопада 2020 року. – С. 33-35