Пенюк Валерія Олександрівна

Старший викладач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму
Кандидат економічних наук


Researcher ID: I-1570-2018
Scopus
ORCID ID:

Життєве кредо:

«Будуйте власні мрії, інакше хтось найме вас для створення їхніх»

Стаж роботи:

З 2012 р. почала працювати на кафедрі менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ спочатку лаборантом, потім – на посаді старшого лаборанта, потім – асистента, згодом – старшого викладача.

З 2019 року - старший викладач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму.

e-mail: margusha23@yahoo.com

e-mail: penyuk1992@gmail.com

Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2013 р. закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація за дипломом – магістр з менеджменту і адміністрування. Цього ж року закінчила навчання за спеціальністю «Облік і аудит», також – магістр зі спеціальності «Облік і аудит в підприємництві».

З 2014 р. по 2018 р. навчалася в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету на заочній формі навчання за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

У 2018 р. завершила навчання в аспірантурі. 23 жовтня 2018 року захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема дисертації: «Діагностика кадрового потенціалу підприємств торгівлі».


Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: питання кадрового потенціалу підприємств торгівлі. Проблематика комунікаційного менеджменту та категорійного менеджменту.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Категорійний менеджмент», «Комунікативний менеджмент», «Start-up тренінг».


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. «Current state and perspectives of tourism development» and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives» (at Stefan cel Mare University in Suceava), 2-5 травня 2018 р.
 2. «Education, science, business in high quality training of economic specialists» (Suceava), 13-16 листопада 2020 р.


Нагороди:

 1. Почесна грамота відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток туризму в Чернівецькій області з нагоди Дня туризму
 2. Грамота за І місце у конкурсі на кращого наставника студентської академічної групи у 2018-2019 н.р.


Хобі та захоплення: танці, подорожі та шопінг


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Колективні монографії:

 1. Пенюк В.О. Кадрова політика сучасних підприємств: сутність, складові елементи та типізація / В.О. Пенюк та ін. // Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і практика: колективна монографія. – Полтава: «Сімон», 2015. – С. 321–343.
 2. Пенюк В.О. Роль діагностики кадрового потенціалу у запобіганні плинності кадрів та підвищенні ефективності кадрової політики на підприємствах торгівлі / Г.Т. П’ятницька, В.О. Пенюк та ін. // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: колективна монографія. – Полтава: Сімон, 2017. – С.520–530.
 3. Пенюк В.О. Кластерний підхід до розвитку кадрового потенціалу регіону: європейський досвід та українські перспективи / Г.Т. П’ятницька, В.М. Жуковська, В.О. Пенюк та ін. // Трансформаційні процеси економіки та управління: колективна монографія. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2017. – С. 201–218.

Статті у фахових виданнях:

 1. Пенюк В.О. Особливості HR-менеджменту в умовах пандемії. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. IV (80). Економічні науки. С.138-151.
 2. Пенюк В.О. Організаційний базис інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу / В.О. Пенюк // Вісн. КНТЕУ. – Київ: КНТЕУ. – 2017. – № 3 (113). – С. 105–116.
 3. Пенюк В.О. Етапізація процесу діагностики кадрового потенціалу на підприємстві торгівлі / В.О.Пенюк // Бізнес-Інформ. – Харків: ІНЖЕК» – 2017. – № 3. – С. 405-413.
 4. Пенюк В.О. Методичні підходи до діагностики кадрового потенціалу підприємств / В.О. Пенюк // Науковий журнал «Економічний форум» - ЛНТУ. – 2016. - № 1 – С.197-203.
 5. Пенюк В.О. Кадровий потенціал підприємства торгівлі: визначення та складові елементи / В.О. Пенюк // Науковий журнал «Бізнес-Інформ» - Видавничий дім «ІНЖЕК». – 2015. - № 6 – С.240-248.

Список статей в закордонних виданнях:

 1. Ensuring the Growth of Enterprises and Organizations through the Motivation of Managerial Staff / O.A. Khytrova, I.M. Sysoieva, H.V. Dolha, V.O. Peniuk , O.V. Motuzenko // . International Journal of Economics and Business Administration (I.J.E.B.A). 2020. Volume VIII, Issue 2, Р.219-228, Greece. (Scopus)
 2. H.Dolha, O. Khytrova, V. Peniuk. Management of Cadres’ Potential of Trade Enterprises: The Essence and Methods of Evaluating the Efficiency of Its Use. 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020. Seville. Spain. P. 5256-5266 (Web of Science).

Інші видання:

 1. Penuik V. Searching for ways of diagnostics the cadres’ potential of trade enterprise. The 4th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (December 25-27, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. 1021 p. ( P.122-131).
 2. Пенюк В.О. Доповнення прийомів діагностики кадрового потенціалу підприємств торгівлі. The 3 rd International scientific and practical conference «Priority directions of science development» (December 28-29, 2019) SPC «Sciconf.com.ua», Lviv, Ukraine. 2019. 834 p.(С.756 – 761).
 3. Пенюк В.О. До методичних підходів діагностики кадрового потенціалу підприємств торгівлі України. The 4th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science» (December 18-20, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. 1041 p. (С.650-659).
 4. Пенюк В.О. Особливості діагностики кадрового потенціалу на підприємстві торгівлі. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2017 року, м. Київ). – Київ: КНТЕУ, 2017. – С.204-206.
 5. Пенюк В.О. Кадровий потенціал як ключовий фактор економічного розвитку підприємств. Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 квітня 2016 р., м.Тбілісі (Грузія). – С.122-124.


Система Orphus