Паламарек Каріна Вікторівна

Завідувач кафедри технології та організації готельно-ресторанного бізнесу
Кандидат технічних наук, доцент

ORCID ID
ResearcherID: 1143485
ScopusAuthorID: 57218998163
Репозитарій

Життєве кредо:

«Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості»

Стаж роботи:

З 2010 р. почала працювати на кафедрі технології і організації ресторанного господарства Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ спочатку викладачем-стажистом, потім – на посаді асистента, потім – старшого викладача, згодом – доцента

З 2017 по 2020 р. – доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

З 2020 року працює на посаді завідувача кафедри технології та організації готельно-ресторанного бізнесу.

e-mail: karinkap55@gmail.com


Освіта, вчені ступені, вчені звання:

У 2010 р. закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Технологія харчування», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з харчових технологій.

З 2011 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету на заочній формі навчання

У 2016 р. завершила навчання в аспірантурі і в цьому ж році захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата технічних наук. Тема дисертації: «Технологія кулінарної продукції функціонального призначення з використанням йодовмісної сировини».

Автореферат https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1042/1/aref%20Palamarek%2016.10.pdf

Наукові інтереси та викладацька практика:

Наукові інтереси: Фундаментальні і прикладні дослідження в галузі розроблення технологій інноваційних харчових продуктів із заданими властивостями для профілактики йоддифіцитних захворювань. Сучасні наукові досягнення щодо розвитку організації процесів обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів і класів.

Викладає дисципліни: «Ресторанна справа», «Енологія,Інженерна та комп’ютерна графіка», «Ресторанний креатив», «Технологія ресторанної продукції».


Участь у грантах, закордонних наукових заходах, стажування, підвищення кваліфікації:

 1. Стажування у Сучавському університеті ім. Штефана чел Маре (University Stefan Cel Mare of Suceava), (2018 р.).
 2. Міжнародне стажування у Сучавському університеті ім. Штефана чел Маре (University Stefan Cel Mare of Suceava), (2020 р.)


Хобі та захоплення: кулінарія, вишивка.


Наукова активність:

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

Колективні монографії:

 1. Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення. У 2-х ч. Ч.2: монографія / О.І. Черевко, М.І. Пересічний, С.М. Пересічна, К.В. Паламарек; за ред. О.І. Черевка, М.І. Пересічного; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – 4-те вид., переробл. та допов. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 591 с. – ISBN 978-966-405-433-8.
 2. Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення. У 2-х ч. Ч.1: монографія / О.І. Черевко, М.І. Пересічний, С.М. Пересічна, К.В. Паламарек; за ред. О.І. Черевка, М.І. Пересічного; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – 4-те вид., переробл. та допов. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 962 с. – ISBN 978-966-405-430-7.


Збірники рецептур:

 1. Паламарек К.В. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах / К.В. Паламарек / за заг. ред. М.І. Пересічного. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 772 с.
 2. Паламарек К.В. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв функціонального призначення / К.В. Паламарек / за заг. ред. М.І. Пересічного. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 716 с.


Статті у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science:

 1. Palamarek, K. Determining the rational concentration of dry demineralized whey in a formulationfor marzipan pastes / Mihailo Kravchenko, Dina Fedorova, Larysa Rybchuk, Roman Romanenko, Vladimir Piddubnyi, Inna Danyliuk, Karina Palamarek, Tatiana Marusyak, Tetiana Nezveshchuk-Kohut// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Volume 103. – Issue No 1/11. – p. 22-33. (Scopus)
 2. Palamarek, K. The Theoretical Description for the Perylaldehyde Aldoxime Electrochemical Determination, Assisted by the Novel Squaraine Dye – VO(OH) – Composite / Volodymyr Tkach, Karina Palamarek, Tetiana Nezveshchuk-Kohut // Orbital: The Electronic Journal of Chemistry. 2020. Volume 12. – Issue No 3. – p. 148-153. (Scopus)
 3. Palamarek, K. Electrochemical Determination of Sudan Dyes and Two Manner to Realize it: a Theoretical Investigation / Volodymyr Tkach, Karina Palamarek, Petro Yagodynets // Letters in Applied NanoBioScience. 2020. Volume 9. – Issue No 4. – p. 1451-1458. (Scopus)
 4. Palamarek, K. Investigation of the Influence of Glycerin on Rheological Characteristics of Marzipan Pastes with Dry Mineralized Whey / Mihailo Kravchenko, Dina Fedorova, Larysa Rybchuk, Roman Romanenko, Vladimir Piddubnyi, Inna Danyliuk, Karina Palamarek, Tatiana Marusyak, Tetiana Nezveshchuk-Kohut// EUREKA: Life Sciences. 2020. Volume 24. – Issue No 1. – p. 48-56. (Web of Science)
 5. Palamarek, K. Technology and quality of food products with powders of hydrobionts / K. Palamarek , D. Fedorova, L. Diachuk // Food science and technology, 2019. - Volume 13 Issue 2. – P. 136-148. (Web of Science)


Статті у фахових виданнях:

 1. Паламарек К.В. Роль питания в профилактике йододефицитных заболеваний / К.В. Паламарек // Процессы и аппараты пищевых производств (электронный журнал) / Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 2013. – № 1. – Режим доступа к журн.: http://www.open-mechanics.com/journals свободный. Стаття у електронному науковому періодичному виданні Російської Федерації.
 2. Паламарек К.В. Масова концентрація йоду в овочево яєчних пастах / В.Н. Корзун, К.В. Паламарек // Харчова наука і технологія. – 2014. – № 2 (27). – С. Стаття у фаховому виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз.
 3. Пересічний М.І. Оптимізація рецептурного складу овочевих паст з йодовмісною сировиною / М.І. Пересічний, К.В. Паламарек // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 2/4 (28). – С. 11-17. Стаття у фаховому виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз.
 4. Karina Palamarek Investigation of hydration and formation of structural-mechanical properties of vegetable paste with iodine-containing raw material / Palamarek, K. // Technology audit and production reserves. – 2017. – № 6/3 (38). – P. 136-148. (Фахове видання, яке включено до міжнародних наукометричних баз)
 5. Паламарек Каріна Функціонально-технологічні властивості йодовмісної сировини та екстракту інактивованих дріжджів / К. В. Паламарек // Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча : зб. наук. пр. / Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2018. – Вип. 21. – С. 83-91.
 6. Karina Palamarek The mathematical description for sucralose electrochemical detection on the novel acridinic derivative / Palamarek, K.; Tkach, V. / Applied Journal of Environmental Engineering Science / University Ibn Zohr, Agadir Morocco, 2018. - Vol. 4, № 2. – P. 141-148. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://revues.imist.ma/index.php?journal=AJEES&page=article&op=view&path%5B%5D=11583&path%5B%5D=7504
 7. Karina Palamarek The theoretical evaluation of the poly (3,4-dimethylpyrrole) cathodic electro deposition, assisted by manganate-ions, intercalated into a conducting polymer / Palamarek, K.; Tkach, V. / Applied Journal of Environmental Engineering Science / University Ibn Zohr, Agadir Morocco, 2018. - Vol. 4, № 3. – P. 328-336. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://revues.imist.ma/index.php?journal=AJEES&page=article&op=view&path%5B%5D=12075&path%5B%5D=7683
 8. Паламарек К.В. Використання розроблених овочевих паст з йодовмісною сировиною у технології рулетів з овочевими начинками / К.В. Паламарек // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – № 1 (13). – С. 196-207.


Список статей в закордонних виданнях:

 1. Karina Palamarek La descripcion matematica de la electrosintesis de polimeros conductores, acompanada por la formacion de enlaces de hidrogeno con la superficie / Palamarek, K.; Tkach, V.; Petro, Y. / IV Encontro Nordestino de Quimica, 11 a 13 de julho de 2018, Mossoro, RN, Brasil.: http://www.abq.org.br/sinequi/trabalhos_detalhes,335.html free access.
 2. Palamarek K. La descripcion matematica de la electrosintesis de polimeros conductores, acompanada por la formacion de enlaces de hidrogeno con la superficie / Palamarek Karina, Tkach Volodumer // IV Simposio Nordestino de Quimica – 2018.
 3. Karina Palamarek O uso dos novos derivados hidroquinonicos na deteccao eletroanalitica dos galatos em alfarroba sobre as novas hidroquinonas / Palamarek, K.; Tkach, V.; Romanovska O. / I Encontro Luso-Georgiano de Quimica, 14 a 16 de Novembro de 2018, RN, Portugal.: Vila Real – P. 204-206.
 4. Karina Palamarek The theoretical description for sucralose electrochemical determination, assisted by novel naphthoquinones / Palamarek, K.; Tkach, V. / International Conference on Agriculture, Veterinary and Pharmacy Science /Trabzon, Turkey - 16-18 Nisan, 2019 – P. 172-180.
 5. Palamarek K. The theoretical description for sucralose electrochemical determination, assisted by novel naphthoquinones / Palamarek, K. Tkach, V. / International Conference on Agriculture, Veterinary and Pharmacy Science /Trabzon, Turkey - 16-18 Nisan, 2019 – P. 172-173
 6. Karina Palamarek The theoretical description for VO(OH)-assisted electropolycondensation of 2,5-dibromoderivatives of furan, pyrrole and thiophene / V.V. Tkach, M. Kushnir, N. Storoshchuk, S.C. de Oliveira, K.V. Palamarek, I.P. Danyliuk, P. I. Yagodynets/ 6th International Symposium On Polymers And Advanced Materials /Batumi, Georgia - 17-20 July, 2019 – 103 p.
 7. Karina Palamarek Descripcion teorica de la posibilidad de la deteccion electroquimica de la gabapentina, asistida por CoO(OH) / Karina V. Palamarek, Inna P. Danyliuk, Petro I. Yagodynets, Volodymyr Tkach, Marta V. Kushnir, Silvio C. de Oliveira, Olga Luganska, Helder Briosa e Gala / Revista Colombiana de Ciencias Quimico-Farmaceuticas / Colombia (Bogota D.C.)- Vol. 48(3), 2019 – P. 547-556
 8. Bagrii, K. & Palamarek, K., 2020. Tendencies for the development of hotels in Ukraine under crisis situations. MEST Journal, 15 January, 8(1), pp. 25-35.
 9. Karina Palamarek The theoretical description for the imidaclopride and thiaclopride simultaneous determination, assisted by a squaraine dye – VANADIUM (III) oxyhydroxide composite / Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Yana G. Ivanushko, Konon L. Bagrii, Karina V. Palamarek, Silvio C. De Oliveira, Petro I. Yagodynets / Karabuk Universitesi Demir Celik Kampusu Rektorluk Binas? Bal?klarkayas? Mevkii, 8 January 2020 https://easychair.org/conferences/?conf=ekok20


Статті в інших виданнях:

 1. Пересічний М.І. Проектування білково-рослинних паст з підвищеним вмістом йоду / М.І. Пересічний, К.В. Паламарек // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. / Дон. нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2013. – Вип. 30. – С. 135-143.
 2. Пересічний М.І. Мінеральний та вітамінний склад сирно-рослинних паст з підвищеним вмістом йоду / М.І. Пересічний, К.В. Паламарек // Товари і ринки. – 2013. – № 2 (16). – С. 125-131.
 3. Романенко Р.П. Структурно-механічні властивості овочевих паст з використанням йодовмісної сировини / Р.П. Романенко, К.В. Паламарек // Сборник научных трудов SWorld. – 2013. – Вип. 4, Т. 14. – 2013. – С. 44-49.
 4. Паламарек К.В. Технологія овочевих паст з йодовмісною сировиною [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.18.16 / Паламарек Каріна Вікторівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 19 с. : рис.
 5. Пересічний М.І. Мінеральний та вітамінний склад сирно-рослинних паст з підвищеним вмістом йоду / М.І. Пересічний, К.В. Паламарек // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : Міжнар. наук.-практ. конф., 28-31 травня 2013 р. : тези доп. – Вінниця, 2013. – С. 81-86.
 6. Пересічний М.І. Наукове обґрунтування використання гідробіонтів в технології сирно-рослинних паст / М.І. Пересічний, Д.В. Федорова, К.В. Паламарек // Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Київ : КНТЕУ, 2013. – С. 173-176.
 7. Пересичный М.И. Физико-химические свойства кулинарной продукции с использованием йодсодержащего сырья / М.И. Пересичный, К.В. Паламарек // Питание и здоровье : XV Международный конгресс диетологов и нутрициологов, 13-15 декабря 2013 г. – Москва, 2013. – С. 80.
 8. Паламарек К.В. Ефективність вживання білково-рослинних рулетів у профілактиці йододефіцитних станів / К.В. Паламарек // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовтня 2014 р. – Київ : КНТЕУ, 2014. – С. 283-284.
 9. Корзун В.Н. Технология плодоовощных паст с использованием йодсодержащего сырья / В.Н. Корзун, К.В. Паламарек // Актуальные проблемы и современные технологии производства продуктов питания : Междунар. науч.-практ. конф., 12-13 июня 2014 г. : сбор. труд. – Кутаиси : Кутаисский государственный университет Акакия Церетели, 2014 г. – С. 286-289.
 10. Паламарек К.В. Розробка технології та визначення якості овочевих паст з йодовмісною сировиною/ Restaurant and Hotel Consulting. Innovations / К.В. Паламарек – Київ: КНУКіМ, 2018. – с 12-30
 11. Паламарек К.В. Теоретичний опис катодного електроосадження поліпіролу, допованого сполуками тривалентного хрому / К.В. Паламарек, В.В. Ткач // Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : ІІ Всеукраїнська. наук. конф., 16 травня 2018 р. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка. – С. 190-193.
 12. Паламарек К.В. Теоретичний опис визначення барвників групи суданів в зразках продуктів харчування з допомогою електроду, модифікованого КОБАЛЬТ (ІІІ) оксигідроксидом на деяких похідних гідрохінону/ К.В. Паламарек, В.В. Ткач // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 25-26 жовтня 2018 р. – м. Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. – С. 181-183.
 13. Паламарек К.В. Теоретичний опис електрохімічного визначення протигіпертонічних засобів групи сартанів на провідному полімері, що містить піридиновий атом нітрогену/ К.В. Паламарек, В.В. Ткач // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 25-26 жовтня 2018 р. – м. Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. – С. 184-186.


Патенти України на корисні моделі:

 1. Пат. на корисну модель 79314 Україна, МПК А23С 19/09. Рулет білково-рослинний «Буковинський» з підвищеним вмістом йоду / Пересічний М. І., Федорова Д. В., Паламарек К. В. ; заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2012 07840 ; заявл. 26.06.12 ; опубл. 25.04.13, Бюл. № 8. – 6 с.
 2. Пат. на корисну модель 79312 Україна, МПК А23С 19/09. Рулет білково-рослинний «Чернівецький» з підвищеним вмістом йоду / Пересічний М. І., Федорова Д. В., Паламарек К. В. ; заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2012 07838 ; заявл. 26.06.12 ; опубл. 25.04.13, Бюл. № 8. – 6 с.
 3. Пат. на корисну модель 79311 Україна, МПК А23С 19/09. Рулет білково-рослинний «Гуцульський» з підвищеним вмістом йоду / Пересічний М. І., Федорова Д. В., Паламарек К. В. ; заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2012 07837 ; заявл. 26.06.12 ; опубл. 25.04.13, Бюл. № 8. – 6 с.
 4. Пат. на корисну модель 79313 України, МПК А23J 1/00. Рулет білково-рослинний «Закарпатський» з підвищеним вмістом йоду / Пересічний М. І., Федорова Д. В., Паламарек К. В. ; заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2012 07839 ; заявл. 26.06.12 ; опубл. 25.04.13, Бюл. № 8. – 6 с.Система Orphus