Мустеца Ірина Василівна

Начальник навчального відділу

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

ORCID ID

В 2004 р. з відзнакою закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спец. «Облік і аудит». З 2002 р. працювала лаборантом центру інформаційних технологій ЧТЕІ КНТЕУ. З 2005 р. працює викладачем на кафедрі обліку і оподаткування. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення обліку і аналізу основних засобів підприємств готельних господарств». З 2017 року виконувала обов’язки заступника декана факультету обліку, фінансів та економічної діяльності. З 2018 року декан факультету обліку, фінансів та економічної діяльності. З 2021 року начальник навчального відділу ЧТЕІ КНТЕУ.

Опубліковані роботи:

1. Мустеца І.В. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток прикордонних регіонів у системі транскордонного співробітництва». Тези «Реформа системи бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту суб’єкту державного сектору», м. Чернівці 27 – 28 квітня 2017 р.

2. Мустеца І.В. Тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні. Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles-Publishing house “BREEZE”. Montreal Canada./ Міжнародна індексація журналу: List of journals indexed Science Index/ Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) / (Підтвердження участі у закордонній конференції) 2015 р. С.345-348. (0,3 д.а.).

3. Мустеца І.В. Розробка методики оцінки якості основних засобів підприємств готельного господарства. Технологічний аудит і резерви виробництва №1/3(27) Науковий журнал Полтавської державної аграрної академії. ЧП «Технологічний центр». Міжнародна індексація журналу: Index Copernicus, BASE, DOAL, РИНЦ. 2016 р. С.89-92 (0,33 д.а.).

4. Мустеца І.В. Мустеца І.В. Особливості аналізу ефективності відтворення основних засобів готельних господарств / І.В. Мустеца // Актуальні проблеми економіки Національної академії управління. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus – К., 2012. – № 11(137). – С. 148-154 (0,25 друк. арк.).

5. Мустеца І.В. Основні засоби, як складова якісного обслуговування підприємствами готельного господарства .Cambridge Journal of Education and Science, № 1(15), (January - June). Volume III. “Cambridge University Press”. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.275 SCImago Journal Rank (SJR): 5.347.- 2016. -С.251-257. (0,3 д.а.).

6. Мустеца І.В. Удосконалення документування операцій з основними засобами на підприємствах готельного бізнесу. European Journal of Scientific Research, 2016, № 1 (13), (January-June). Volume II. “Paris University Press”/ Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.796 SCImago Journal Rank (SJR): 3.925.-2016.-С.734-739 (0,3 д.а.).

7. Мустеца І.В. Матеріали International Scientific Conference «Modern transformation of economics and management in the era of globalization” Тези доповіді: «Побудова системи аналітичного забезпечення відтворення основних засобів підприємств готельного господарства». January 29, 2016 Klaipeda: Baltija Pabllishing. (сертифікат про дистанційну участь у міжнародній конференції в країнах ЄС). C.242-246. (0,15 д.а.).

8. Мустеца І.В. Актуальність впровадження екологічного аудиту основних засобів на підприємствах хлібопекарської галузі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.: Економічні науки.- Вип І.-Чернівці-2017 р. (0,3 д.а.).

9. Мустеца І.В. Актуальні питання оплати праці суб’єктів державного сектору. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економісні науки». Вип.4. Індексується у: Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Turkish Education Index; Electronic Journals Library; Staats- und Universitatsbib liothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; International Institute of Organized Research; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor. Червень 2017 р. (0,3,д.а.).

10. Мустеца І.В. Реформаторські підходи до обліку основних засобів суб’єктів державного сектору. Науковий збірник «Научные исследования: тенденции и перспективы». Mexico City, Mexico, la Biblioteca Nacional de Mexico. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). 28.04.2017 р. С. (0,5 д.а.).

11. Mustetsa I.V Accounting policy of the enterprise in the valuation of odjects: the formation of tasks, restrictions and ways of implementation. Application of fair value measurements in accordance with international accounting standards. Assessment in accounting: concept and tools : monograph [General editorship Doctor of Economic Sciences, Professor O. Fomina]. – Tallinn, Estonia “Scientific Route”. – 2018. – 202 p. - pp. 107-137. (2,5 д.а.).

12. Мустеца І.В. Особливості аудиту основних засобів на підприємствах вантажних автомобільних перевезень. //Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип ІІ. 2018 р. С.142-149 (0,3 д.а.).

13. Luchyk, S.D., Mustetsa, I.V., Bagrii, K.L., Manachynska, Y.A., Yevdoshchak, V.I. (2019). Development of an Automated Model for Evaluating the Reproduction of Fixed Assets of the Enterprises of Hotel Industry. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume X, Fall), 6(38): 1322 - 1330. DOI:10.14505/jemt.v10.6(38).14 (Scopus).

14. Мустеца І.В. Теоретичні та практичні аспекти внутрішнього аудиту суб’єктів державного сектору. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип ІІ.(74) 2019 р. С.178-186. (0,5 д.а.).

15. Мустеца І.В. Оцінка ринку аудиторських послуг в сучасних умовах господарювання. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип ІІІ. 2020 р. С.215-225. (0,5 д.а.).

16. Mustsa I.V. Recognition and evaluation of fixed assets of hotel enterprises for purpose of managing them// Intellektuelles Kapital - die Grundlage fur innovative Entwicklung '2020 («Intellectual capital is the foundation of innovative development») – Karlsrue.- Р 83-89. (0,5 д.а.).

Стажування в країнах ЄС: з 23 по 27 січня 2017 року пройшла стажування в Сучавському Університеті імені Штефана чел Маре (Румунія).

З 22 по 26 січня 2018 року пройшла закордонне стажування в Ставропольській вищій школі (Польща).

З 11 листопада 2020 р. по 16 листопада 2020 р. пройшла стажування в S.C. «Room-Ukr Trade Service» S.R.L. (Suceava, Romania).

Наукові інтереси: Особливості обліку, аналізу та аудиту на підприємствах туристичного сервісу, екологічний аудит, облік суб’єктів державного сектору.

Викладає дисципліни: «Аудит», «Бухгалтерський облік субєктів державного сектору».

Захоплення: туризм, відпочинок, вивчення англійської мови.

E-mail: iramw@i.ua


Система Orphus