З метою забезпечення якості надання освітянських послуг у ЧТЕІ КНТЕУ з 2012 року впроваджена система управління якістю (СУЯ) як сукупність систематично здійснюваного виду діяльності, спрямованого на створення організаційних, технічних, економічних і соціальних умов, що гарантують належний рівень і стабільність якості відповідних послуг.

Найважливішим результатом впровадження СУЯ є поліпшення якості освітніх послуг, підвищення стабільності діяльності та скорочення непродуктивних витрат інституту.

При розробці СУЯ були враховані принципи загального управління якістю, що дозволяє збільшити задоволеність стейкхолдерів та всіх зацікавлених сторін, які мають відношення до інституту: держави, споживачів, співробітників, суспільства в цілому.

Результатом функціонування СУЯ є підвищення конкурентоспроможності ЧТЕІ КНТЕУ на ринку освітніх послуг, зростання якості та компетенцій випускників з метою їх подальшого працевлаштування та кар’єрного росту, зростання добробуту співробітників.

Щорічно члени Координаційної ради з якості та організації контролю за функціонуванням системи управління якістю обговорюють План проведення внутрішніх аудитів, який затверджується наказом по ЧТЕІ КНТЕУ з метою перевірки відповідності здійснення управляючих процесів, процесів життєвого циклу, процесів забезпечуючого циклу основним нормативним положенням Методик процесів СУЯ у ЧТЕІ КНТЕУ на основі міжнародного стандарту ISO 9001.

Керівник та координатор СУЯ формують та подають на засідання вченої ради інституту звіт за результатами проведення внутрішніх аудитів СУЯ ЧТЕІ КНТЕУ, в якому акцентується увага на виявленні типових невідповідностей та внесених співробітниками інституту рекомендацій щодо покращення виконання методик процесів та організації діяльності структурних підрозділів ЧТЕІ КНТЕУ. Постановою вченої ради на підставі звіту за результатами проведених внутрішніх аудитів затверджується План коригувальних та запобіжних дій ЧТЕІ КНТЕУ.

У 2015 році ЧТЕІ КНТЕУ пройшов сертифікацію відповідності якості освітніх послуг органом з сертифікації системи управління ДП «Буковинастандартметрологія» та отримав відповідний сертифікат. Сертифікат на систему управління якістю виданий та зареєстрований у Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 31 серпня 2015 р. № UA. 004.09239-15, свідчить про відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

ДСТУ ISO 9001:2015 узагальнює світовий досвід і визначає вимоги, необхідні для забезпеченості впевненості закладу вищої освіти стабільно виконувати вимоги суспільства щодо якості навчальних та наукових послуг, управляти процесами, що впливають на якість фахівців, підготовлених у ЧТЕІ КНТЕУ, точно визначати і приймати оперативні рішення з проблемних питань, що з’являються у процесі діяльності.

У 2018 році ЧТЕІ КНТЕУ пройшов чергову сертифікацію відповідності якості освітніх послуг органом з сертифікації системи управління ДП «Буковинастандартметрологія» та отримав відповідний сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015), який виданий та зареєстрований у Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 17 жовтня 2018 р. № UA.QC.0004-2018 та дійсний до 16 жовтня 2021 р. Цим сертифікатом підтверджується, що СУЯ стосовно надання послуг у сфері вищої освіти (код КВЕД: 85.42), які надаються ЧТЕІ КНТЕУ (код ЄДРПОУ 05476322), відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

У нинішніх економічних умовах розробка ефективної СУЯ та отримання сертифікату, який підтверджує її відповідність вимогам ISO 9001:2015, є одним із пріоритетних завдань закладу вищої освіти. Виконання цього завдання вимагає реалізації всього творчого наукового потенціалу ЧТЕІ КНТЕУ за наукової та методичної допомоги провідних вітчизняних організацій і фахівців в області системного менеджменту якістю.

Отриманий сертифікат якості гарантує студентам та іншим споживачам освітніх послуг те, що ЧТЕІ КНТЕУ - це добре збалансований та успішно працюючий заклад вищої освіти, в якому:

- є професійний, кваліфікований персонал, здатний виконувати свою роботу на високому рівні;

- ефективно розподілені функціональні обов'язки;

- процеси, пов'язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому рівні;

- існують оперативні інструкції, які задокументовані та відомі персоналу;

- існують засоби контролю системи менеджменту якості, які добре відрегульовані і підтримуються в робочому стані.

Об'єктивним підтвердженням рівня сучасного науково-освітнього центру є відзнаки інституту на щорічних конкурсах «Буковинська якість» та міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти», численні нагороди та відзнаки співробітників і студентів.

У Чернівецькій області ЧТЕІ КНТЕУ - єдиний серед закладів вищої освіти сертифікований за Міжнародним стандартом ISO 9001:2015 стосовно якості освіти. Проходження сертифікації дозволяє:

- підтримувати та удосконалювати навчальний процес відповідно до кращих європейських стандартів;

- враховувати вимоги та потреби роботодавців щодо компетентностей фахівця, адаптованого до роботи у сучасних умовах;

- використовувати новітні технології та наукові досягнення при викладанні професійних дисциплін;

- організовувати проходження наскрізної практики протягом всіх курсів навчання на провідних підприємствах України та країн Європейського Союзу.

Важливою складовою СУЯ є багаторічні традиції якості у ЧТЕІ КНТЕУ, що обумовлені:

- особливим корпоративним духом, що об'єднує викладачів та студентів в реалізації навчальних, науково-дослідних та соціальних проєктів;

- розвиненою інфраструктурою;

- сучасним інформаційно-технічне забезпеченням;

- новітніми технологіями, що застосовуються в навчальному процесі;

- постійною підтримкою директоратом конструктивних ініціатив кафедр, викладачів, студентського самоврядування.

Відповідно до діючих документів системи СУЯ Місією Чернівецького торговельно-економічного інституту як структурного підрозділу Київського національного торговельно-економічного університету є високоефективна діяльність в освітньому та науковому просторі з метою задоволення потреб споживачів (особи, суспільства, держави); забезпечення конкурентоспроможності інституту в Україні, зокрема у Західному регіоні.

Політика ЧТЕІ КНТЕУ в сфері якості базується на засадах національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, чинного законодавства й орієнтована на гарантоване забезпечення вимог і очікувань замовників, фахівців, студентів та інших зацікавлених сторін щодо освітніх і наукових послуг, безперервне підвищення якості цих послуг відповідно до вимог сучасного ринку праці, а також зворотного зв’язку зі споживачами; постійне покращення діяльності інституту.

Політика ЧТЕІ КНТЕУ у сфері якості спрямована на консолідацію зусиль співробітників і студентів щодо:

1. Досягнення якості підготовки фахівців з високою професійною компетенцією, умінням мобілізувати знання та розуміння соціальних явищ.

2. Забезпечення особистісно-орієнтованого навчання студентів, культурного та духовного розвитку особистості, виховання в дусі українського патріотизму.

3. Системного поєднання в навчальному процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

4. Створення умов для безперервної освіти « Протягом життя».

5. Спрямування наукової діяльності на підвищення ефективності досліджень у розширенні транскордонного співробітництва, інноваційної та інвестиційної діяльності.

6. Розвиток мобільності студентів і викладачів шляхом реалізації програм мобільності з закладами вищої освіти-партнерами.

7. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного та іншого персоналу Інституту.

8. Розширення зв’язків з навчальними та науковими закладами, організаціями, об’єднаннями та підприємствами України, Європи та світу.

9. Створення адекватних матеріально-технічних умов для ефективного здійснення освітньої, наукової, культурної та соціальної діяльності.

10. Підвищення іміджу ЧТЕІ КНТЕУ як надійного партнера на ринку освітніх послуг за рахунок інтеграції навчального процесу з науковою та виробничою діяльністю.

11. Забезпечення стабільного фінансово-економічного становища інституту.

12. Участь у підтриманні статусу лідера в освітянському та науковому просторі базового навчального закладу КНТЕУ.

З метою реалізації політики ЧТЕІ КНТЕУ у сфері якості необхідно виконати такі завдання:

- постійно розвивати стратегічні партнерські відносини із зарубіжними закладами вищої освіти з метою розширення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва;

- безперервно поліпшувати якість організації освітнього процесу, його навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, впроваджувати новітні технології навчання для здобуття елітарної освіти, що зумовлюється викладанням навчальних дисциплін на високому рівні, самостійною творчою роботою студентів, орієнтацією на формування їхніх професійних та загально-соціальних компетенцій, з урахуванням швидкозмінних потреб споживачів освітніх послуг та умов зовнішнього середовища;

- розширювати сфери науково-дослідної та інноваційної діяльності інституту, забезпечувати зростання комерціалізації результатів наукових досліджень;

- забезпечувати високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу та всіх співробітників інституту;

- на основі результатів моніторингу та внутрішніх аудитів постійно удосконалювати систему управління якості в інституті;

- на основі постійного вивчення потреб ринку праці розширювати перелік освітніх програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- забезпечувати прозорість діяльності інституту та поінформованості зацікавлених сторін шляхом розвитку корпоративних засобів комунікації, підтримки офіційного Веб-сайту Інституту, сторінок кафедр та структурних підрозділів у соціальних мережах;

- забезпечувати підвищення ефективності практичної підготовки студентів та їх працевлаштування із залученням стейкголдерів;

- розвивати систему матеріального стимулювання і фінансового забезпечення, соціальної захищеності студентів і співробітників Інституту;

- постійно забезпечувати якісні умови праці, навчання, відпочинку, культурного і духовного розвитку співробітників та студентів Інституту.

Завдання політики у сфері якості плануються та конкретизуються на всіх рівнях управління, їх виконання контролюється.

Політика у сфері якості дозволяє:

1. Забезпечити ефективну систему управління ЧТЕІ КНТЕУ за рахунок впровадження ефективних технологій управління процесами, розвиток автономії у вирішенні завдань.

2. Забезпечити збалансовано стабільний інноваційний розвиток ЧТЕІ КНТЕУ.

3. Забезпечити реалізацію інформаційної політики ЧТЕІ КНТЕУ шляхом впровадження електронного діловодства та удосконалення системи документообігу та обліку інформації, веб-напряму інституту, в тому числі мобільних версій.

4. Активізувати взаємодію науки і виробництва з метою виявлення потреб суб’єктів господарювання у наукових розробках та впровадження розробок у кінцевий виробничий результат.

5. Забезпечити системну співпрацю з стейкголдерами і випускниками ЧТЕІ КНТЕУ.

6. Досягти розуміння кожним працівником свого місця і ролі в забезпеченні якості діяльності інституту.

7. Забезпечити соціальну захищеність працівників та студентів.

8. Формувати конкурентоспроможність випускників.

Системний підхід у реалізації Політики ЧТЕІ КНТЕУ у сфері якості сприяє постійному розвитку, створенню максимально сприятливих правових, економічних, адміністративно-організаційних умов та морально-психологічного клімату, вмотивованості працівників, їх творчої та професійної самореалізації.

СУЯ є невід'ємною частиною загальної культури і системи управління у ЧТЕІ КНТЕУ, поширюється на всі рівні управління, і кожен викладач, науковець, співробітник та студент зобов'язаний брати в цьому участь.

Освітня діяльність у ЧТЕІ КНТЕУ є багатоаспектною та багатоплановою і проводиться з використанням різних засобів на основі таких основних процесів: навчальний та виховний процес, ліцензування та акредитація, формування контингенту студентів, науково-дослідна робота, управління міжнародним співробітництвом та інформаційними ресурсами тощо.

Діяльність СУЯ регламентується Положенням про систему управління якістю ЧТЕІ КНТЕУ, яке введене в дію наказом директора № 2 від 25.01.2021 року.

З метою підвищення результативності функціонування СУЯ для внутрішніх аудиторів було проведено навчання за програмою «Вдосконалення проведення внутрішніх аудитів СУЯ у закладах вищої освіти» у період з 3 лютого 2021 року по 16 червня 2021 року. 8 слухачів отримали сертифікати внутрішніх аудиторів (90 голин/3 кредити ЄКТС).

У межах формування СУЯ було оновлено Настанову з якості та Методики основних процесів у відповідності з новою версією ДСТУ ISO 9001-2015, у 2020 році були внесено зміни у зв’язку з реорганізацією організаційної структрури у ЧТЕІ КНТЕУ:

- Процеси управління: «Аналіз з боку вищого керівництва та стратегічне планування», «Поточний аналіз та вдосконалення діяльності», «Моніторинг вимог та задоволеності споживачів».

- Процеси життєвого циклу: «Ліцензування та акредитація», «Формування контингенту студентів», «Освітній процес», «Методичне забезпечення», «Науково-дослідна робота».

- Процеси, що забезпечують діяльність: «Управління документацією та записами», «Управління персоналом», «Управління інфраструктурою», «Управління інформаційними процесами», «Управління закупівлями», «Управління міжнародним співробітництвом», «Управління охороною праці», «Облік військовозобов'язаних», «Управління гуртожитком», «Управління фінансово-економічною діяльністю».

Освітній процес є ключовим процесом у підготовці фахівців ЧТЕІ КНТЕУ, який складається з підпроцесів, що мають відповідну структуру. До нього відносяться такі складові:

- Навчання студентів (проведення лекційних, практичних, семінарських занять та лабораторних робіт, самостійної роботи студентів), виходом з якого є контроль знань.

- Написання курсової роботи (проєкту), виходом з якого є захист курсової роботи (проєкту): підсумковий контроль.

- Проходження виробничої та переддипломної практик, виходом з якого є захист результатів практики: підсумковий контроль.

- Атестація студентів, виходом з якого є присвоєння відповідної кваліфікації та видача диплому.

Важливим елементом вищої освіти є науково-дослідна робота (НДР). НДР у ЧТЕІ КНТЕУ відбувається на основі планування та організації проведення наукових заходів, до яких відносяться фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, прикладні наукові дослідження, націлені на отримання знань та набуття студентами професійних навичок.

Результатами НДР науково-педагогічних працівників ЧТЕІ КНТЕУ є: монографії; наукові статті у фахових виданнях України, в тому числі і тих, що входять у наукометричні бази даних; доповіді на наукових конференціях різних рівнів; участь у наукових заходах - конкурсах, круглих столах, симпозіумах, форумах та інше.

Вагомою складовою науково-дослідної роботи студентів ЧТЕІ КНТЕУ є участь у роботі науково-практичних конференцій, публікації тез доповідей та статей у відповідних збірниках матеріалів конференцій та наукових праць; вияви науково-практичної активності в проведенні майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних вчених, науковців, видатних фахівців-практиків тощо.

Загальним критерієм оцінки якості НДР є науковий рейтинг виконавців, що визначається відповідно до «Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників ЧТЕІ КНТЕУ».

Неодмінним елементом забезпечення якості освітньої діяльності у ЧТЕІ КНТЕУ є міжнародне співробітництво як система взаємодії з навчальними, навчально-методичними та науково-дослідними підрозділами зарубіжних закладів вищої освіти. Міжнародне співробітництво здійснюється на основі Положень про ЧТЕІ КНТЕУ та про відділ навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків.

Результатами реалізації процесу управління міжнародним співробітництвом у ЧТЕІ КНТЕУ є: програми прийому іноземних делегацій та відповідні звіти; документи, які визначають спільні дії учасників проєктів (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення відповідних цілей; проєкти (програми) із залученням міжнародної технічної або фінансової допомоги; договори про співпрацю ЧТЕІ КНТЕУ із зарубіжними закладами вищої освіти.

Процес управління інформаційними ресурсами у ЧТЕІ КНТЕУ є необхідним для забезпечення якості освітньої діяльності, оскільки дозволяє впроваджувати сучасне системне програмне забезпечення, прикладне програмне забезпечення; надавати доступ внутрішніх користувачів до мережі Інтернет; вести поточну експлуатацію засобів телекомунікації та інформаційних технологій, комплектувати інформаційно-бібліографічний фонд бібліотеки тощо.

Таким чином, СУЯ ЧТЕІ КНТЕУ є належним чином структурованою, організованою, функціонує на основі сталих та прогнозованих показників, що дозволяє стверджувати про її ефективність і відповідність вимогам вищої освіти України та засвідчує наявність усіх передумов якісної підготовки фахівців за освітніми програмами та відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.